Privacyverklaring sollicitanten

Bij Het Ouden Huis Holding BV en haar dochters en de stichting Het Ouden Huis Wonen, Middelblok 2, 2831 BP te Gouderak (hierna benoemd als Het Ouden Huis) hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Welke gegevens gebruiken we van je?

Het Ouden Huis verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens en overige gegevens die relevant zijn voor het in aanmerking komen voor de functie zoals een cv, sollicitatiebrief en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn opleiding(en), gevolgde cursussen, stages en arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben.

Hoe verzamelen we je gegevens?

De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een functie binnen Het Ouden Huis.

Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is de voorfase van een mogelijke arbeidsovereenkomst. De grondslag voor het langer bewaren van je persoonsgegevens met het oog op mogelijke toekomstige vacatures is toestemming nodig. Deze toestemming kun je altijd intrekken door ons te mailen via info@hetoudenhuis.nl.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je hebt het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via info@hetoudenhuis.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend.

Het Ouden Huis zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

Het Ouden Huis verwerkt jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kan op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Delen met derden

We zullen jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerksovereenkomst afgesloten. Indien wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen we de standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).

Cookies

Het Ouden Huis heeft een Cookieverlaring opgesteld m.b.t. het bezoeken van de website van Het Ouden Huis, de Cookieverklaring is via de website van Het Ouden Huis, www.hetoudenhuis.nl in te zien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Ouden Huis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Het Ouden Huis op via info@hetoudenhuis.nl. Het Ouden Huis heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigen verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We zullen samen met jou aan de slag gaan om dit op te lossen. Je kunt contact opnemen via info@hetoudenhuis.nl.

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.