Doelgroep en marktbenadering

Doelgroep

Het Ouden Huis heeft als doelgroep senioren met een AOW tot middeninkomen met een zorgvraag die kan variëren van niks of een beetje huishoudelijke hulp tot aan terminale zorg. Een groep die in de regel lang gedwongen thuis blijft wonen en is aangewezen op buren, familie, vrienden en thuishulp.

100.000 huishoudens

Met een campagne in Woerden hebben wij ouderen weten te raken. Dit heeft geresulteerd in een wachtlijst voor een woning in Het Ouden Huis in Woerden van meer dan 225 huishoudens. Op basis van de 14.000 huishoudens die Woerden heeft, kent Nederland een fictieve lijst van meer dan 100.000 huishoudens. We hebben de ambitie om tot 100 Ouden Huizen te realiseren, daarmee kan tot 3 % van de markt worden bediend.

Bestedingspatroon

Het Ouden Huis kiest bewust voor de huishoudens met een AOW tot middeninkomen. Bij het opstellen van de businesscase is met Nibud cijfers onderzocht wat het bestedingspatroon van huishoudens met AOW is en hoe dit zich verhoudt tot de betaalbaarheid. Voor mensen met alleen AOW is Het Ouden Huis net haalbaar wanneer de woninghuur onder de eerste aftoppingsgrens ligt. Voor mensen met een inkomen van AOW en een aanvullend pensioen vanaf circa 400 euro in de maand is Het Ouden Huis goed betaalbaar.

Concurrentie en ontwikkelingen in de markt

Veel concurrenten in de zorg zetten in op zware zorg voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld dementerenden) óf kiezen voor intramurale zorg in combinatie met wonen voor bijvoorbeeld het dure segment van de markt óf in een vorm met een koopwoning.

Het Ouden Huis zet in op de grote doelgroep met de laagste inkomens die thuis moet blijven wonen en vaak is aangewezen op huur.

Marktontwikkeling in de ouderenzorg

Mensen moeten meer zelf gaan regelen. Eén van de veel gehoorde termen daarbij is zelfregie. Een mooi woord dat aansluit bij het ideaalbeeld dat ieder in staat is zijn of haar zaakjes goed te regelen. We zien dat dit niet altijd even makkelijk is. Dat geldt vooral als zich een incident voordoet. Door een valpartij of een griepje is iemand ineens afhankelijk van hulp van familie of buren die er niet altijd zijn.

Zo lang mogelijk thuis wonen is een opgelegd ideaalbeeld dat mooi is voor wie vitaal is. Maar dat kan veranderen. Mensen die oud worden en lang thuis blijven wonen zien hun wereld vroeg of laat kleiner worden. Ze worden meer eenzaam, minder vitaal en weten dat er zich een incident kan voordoen. Bij een griepje of een ongelukje kan iemand ineens afhankelijk zijn van ondersteuning van een ander.

Technische oplossingen zoals robots, alarmknopjes, bewegingssensoren, rollators tilliften enzovoorts zijn fijn als hulpmiddel. Maar het zijn niet de oplossingen voor vereenzaming of een gebrek aan warmte en aandacht van mensen om je heen. Het Ouden Huis zet juist in op de ondersteuning en zorg door mensen dichtbij en direct wanneer daar behoefte aan is.

Belangstelling

Mensen die zich hebben ingeschreven en niet meer thuis willen wonen, bellen ons op met de vraag wanneer we open gaan. De behoefte aan een heel andere invulling van wonen en zorg als je ouder wordt, is groot. We worden door de ouderen die zich inschrijven bevestigt dat we op de juiste weg zijn.

Doelgroepbenadering

Onze doelgroep benaderen we op papier via de post en via email. Digitale communicatie is voor een groot deel van onze doelgroep niet aan de orde. De communicatie is erop gericht inschrijvingen voor een op te richten Ouden Huis te verzamelen en om de ingeschrevenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Hiervoor brengen we circa twee keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Wanneer een nieuw Ouden Huis gerealiseerd gaat worden, zullen wij in het dorp, de stad of wijk huis aan huis een brochure laten bezorgen. Dit tezamen met een persbericht in de lokale krant, flyers en posters op plaatsen waar ouderen komen en steeds aangevuld met social media. In deze communicatie worden potentiële bewoners uitgenodigd naar een koffieochtend te komen. Tijdens de koffieochtenden kunnen zij vragen aan ons stellen. Tijdens of na de koffieochtenden of direct na verspreiden van de brochure kunnen ouderen zich inschrijven voor een woning.

Het belang van een goede campagne is groot. Voor start bouw van Het Ouden Huis moet 50-70% van de woningen zijn verhuurd. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Ouderen en de zorgdragers kennen elkaar voor het moment van verhuizing;
  • In de periode tot verhuizing kan de toekenning van het PGB plaats vinden (voor zover iemand nog geen gebruik maakt van een PGB). Hierdoor wordt de betaaltermijn (van heden de SVB) klein gehouden (< 2 maanden).
  • De huur en de omzet in hulp, welzijn en zorg bij start exploitatie van Het Ouden Huis zal vrijwel direct op het gewenste niveau zijn.