Doelgroep en marktbenadering

Doelgroep

100.000 huishoudens

In de zomer van 2021 opende het eerste Ouden Huis in Bodegraven haar deuren. Sindsdien groeit het aantal inschrijvingen niet meer alleen lokaal maar ook landelijk. Uit de ervaringen die zijn opgedaan in Bodegraven en bij onderzoek in Woerden zien wij bevestigd dat er op dt moment behoefte is aan 50.000 woningen voor Het Ouden Huis. Gelet op de verdubbeling van het aantal ouderen naar 2040 zal de behoefte dan 100.000 huishoudens groot zijn. Dat zijn substantiële getallen in de noodzakelijke productie van woningen. Bouwen voor deze doelgroep brengt een grote doorstroming op gang in de woningmarkt.

Lage en middeninkomens

Het Ouden Huis kiest bewust voor de huishoudens met een AOW tot middeninkomen. Daar zit immers de grootste behoefte. Bij het opstellen van de businesscase is met Nibud cijfers onderzocht wat het bestedingspatroon van huishoudens met AOW is en hoe dit zich verhoudt tot de betaalbaarheid. Voor mensen met alleen AOW is Het Ouden Huis net haalbaar wanneer de woninghuur onder de eerste aftoppingsgrens ligt. Voor mensen met AOW en een aanvullend pensioen vanaf circa 500 euro in de maand is Het Ouden Huis goed betaalbaar.

Marktontwikkeling in de ouderenzorg

Mensen moeten meer zelf gaan regelen. Eén van de veel gehoorde termen daarbij is zelfregie. Een mooi woord dat aansluit bij het ideaalbeeld dat ieder in staat is zijn of haar zaakjes goed te regelen. We zien dat dit niet altijd even makkelijk is. Dat geldt vooral als zich een incident voordoet. Door een valpartij of een griepje is iemand ineens afhankelijk van hulp van familie of buren die er niet altijd zijn.

Zo lang mogelijk thuis wonen is een opgelegd ideaalbeeld dat mooi is voor wie vitaal is. Maar dat kan veranderen. Mensen die oud worden en lang thuis blijven wonen zien hun wereld vroeg of laat kleiner worden. Ze worden meer eenzaam, minder vitaal en weten dat er zich een incident kan voordoen. Bij een griepje of een ongelukje kan iemand ineens afhankelijk zijn van ondersteuning van een ander.

Technische oplossingen zoals robots, alarmknopjes, bewegingssensoren, rollators tilliften enzovoorts zijn fijn als hulpmiddel. Maar het zijn niet de oplossingen voor vereenzaming en ook niet de vervangers van warmte en aandacht van mensen om je heen. Het Ouden Huis zet juist in op de ondersteuning en zorg door mensen dichtbij en direct beschikbaar wanneer daar behoefte aan is.

Doelgroepbenadering

Onze doelgroep benaderen we op papier via de post en via email. Digitale communicatie is voor een deel van onze doelgroep niet aan de orde. De communicatie is erop gericht inschrijvingen voor een op te richten Ouden Huis te verzamelen en om de ingeschrevenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Hiervoor brengen we circa twee keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Wanneer een nieuw Ouden Huis gerealiseerd gaat worden, zullen wij in het dorp, de stad of wijk huis aan huis een brochure laten bezorgen. Dit tezamen met een persbericht in de lokale krant, flyers en posters op plaatsen waar ouderen komen en steeds aangevuld met social media. In deze communicatie worden potentiële bewoners uitgenodigd naar een koffieochtend te komen. Tijdens de koffieochtenden kunnen zij vragen aan ons stellen. Tijdens of na de koffieochtenden of direct na verspreiden van de brochure kunnen ouderen zich inschrijven voor een woning.

Het belang van een goede campagne is groot. Voor start bouw van Het Ouden Huis moet 50-70% van de woningen zijn verhuurd. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Ouderen en medewerkers kennen elkaar voor het moment van verhuizing;
  • In de periode tot verhuizing kan de toekenning van het PGB plaats vinden (voor zover iemand nog geen gebruik maakt van een PGB).
  • De huur en de omzet in hulp, welzijn en zorg bij start exploitatie van Het Ouden Huis zal vrijwel direct op het gewenste niveau zijn.