Privacyverklaring bewoners

Bij Het Ouden Huis Holding BV en haar dochters en de stichting Het Ouden Huis Wonen, Middelblok 2, 2831 BP te Gouderak (hierna benoemd als Het Ouden Huis) hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen. Als u bewoner bij ons bent (of als uw familielid een bewoner bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw familielid). Ook als u contactpersoon bent van een bewoner verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) bewoner gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw andere zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u zorg van ons ontvangt gaan we uw gegevens verwerken in uw digitale dossier.

Op welke manier gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om zo goed mogelijk de zorg/service te kunnen verlenen die we met u hebben afgesproken. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling en verzorging te geven. Uw gezondheidsgegevens, zoals wat u aan de behandelaar en/of verpleegkundige vertelt, uitslagen van onderzoeken en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig.

Behalve uw gezondheidsgegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken we ook uw bankgegevens. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of verplicht vanuit wetgeving.

Delen met anderen

Het Ouden Huis deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst, de dienstverleningsovereenkomst en/of de zorgovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is Het Ouden Huis verplicht om bepaalde gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. Ook met zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn wisselen we relevante gegevens uit.

Alle zorgverleners en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming.  In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een besluit door ons wordt genomen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Ouden Huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor contactpersonen en vertegenwoordigers

Als u geen bewoner bent van Het Ouden Huis kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van een bewoner van Het Ouden Huis of doordat u zelf contact opneemt met ons.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Uw bezoekers

Dat we uw gegevens niet zomaar met anderen delen, kan gevolgen hebben voor mensen die naar u informeren. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen aan wie informatie over u verstrekt mag worden. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen.

Mocht u met spoed zorg van ons ontvangen, dan is het aan onze medewerker om te bepalen of er informatie gegeven kan worden over u aan iemand die naar u informeert. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of u aanspreekbaar bent en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van u is.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Via Het Ouden Huis kunt u uw zorgdossier en uw gegevens die onze administratie zijn vastgelegd, inzien. Het kan voorkomen dat we naast deze gegevens ook andere gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij u facturen sturen. U heeft het recht om Het Ouden Huis te vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Ouden Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon. Het Ouden Huis heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u contact op via info@hetoudenhuis.nl.

Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.